Menu Zamknij

O Projekcie

Tytuł projektu: NEET ZAWODOWIEC

Okres realizacji projektu: od: 2019-02-01 do: 2020-03-31

Rekrutacja:  od: 2019-02-01 do: 2019-10-31

Cel:

W wyniku realizacji projektu tj. do 31.03.2020r. nastąpi zwiększenie zatrudnienia osób z grupy NEET przez min. 11 osób w wieku 15-29 lat objętych projektem. Przełoży się to na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy i wpłynie bezpośrednio na realizacię celów PO WER, w szczególności celu szczegółowego Poddziałania 1.2.1 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 20 (12 K i 8 M) osób młodych (w tym osoby z niepełnosprawnościami) w wieku 15-29 lat,biernych zawodowo lub bezrobotnych które nie pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. grupa NEET (100% uczestników), zamieszkujących obszar województwa śląskiego. Z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. Projekt jest skierowany w co najmniej 60% do osób biernych zawodowo/nieaktywnych zawodowo niezarejestrowanych w PUP. Projekt jest skierowany w co najmniej 25% do osób o niskich kwalifikacjach i osób długotrwale bezrobotnych (5%). Projekt jest skierowany w co najmniej 20% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie woj. śl. Cechą charakterystyczną grupy jest brak codziennego rytmu dnia, który wyznacza podjęcie edukacji lub posiadanie zatrudnienia. W grupie NEET nie znajdują się wyłącznie osoby, które w uproszczeniu można zaliczyć do grona niezarejestrowanych bezrobotnych. Są tam także osoby nieuczące się, nieaktywne społecznie, z różnych przyczyn środowiskowych, ekonomicznych czy kulturowych.

Wartość projektu: 426 215,00 PLN
Wartość dofinansowania: 404 904,25 PLN